Pinksteren als stemwijzer

mei 20, 2024

Pinksteren was een radicale goddelijke inval in de menselijke geschiedenis en wees op Gods bedoelingen met de menselijke samenleving. 

De uitstorting van de Geest op de discipelen in Jeruzalem blies leven en kracht in de jonge kerk en ontstak het vuur van de zendingsbeweging die het geloof over de hele wereld heeft verspreid. 

De moderne Pinksterbeweging kwam in 1906 voort uit de arme, zwarte gemeenschap in Los Angeles en blijft vooral in de zuidelijke halfrond groeien. Het is tegenwoordig het snelst groeiende deel van het christendom in Latijns-Amerika en Afrika.

Hier in Europa, nu de verkiezingen voor het Europees Parlement naderen, biedt Pinksteren ons inzichten over hoe we op onze vertegenwoordigers moeten stemmen in het licht van veel lastige kwesties.

In Jeruzalem, bijna 2000 jaar geleden, verklaarde Petrus aan de multinationale bijeenkomst van Joden uit de hele bekende wereld, dat wat zij nu meemaakten het begin was van de vervulling van de profetie van Joël. Gods Geest, had de profeet voorzegd, zou worden uitgestort op alle volken, jood en heiden, jong en oud, man en vrouw, slaaf en vrij. De uitstorting van de Geest zou inclusief en niet-discriminerend zijn. Het zou solidariteit en broederschap onder alle volkeren bevorderen. 

Deze uitstorting, zo had Jezus de discipelen voor zijn hemelvaart naar de Vader tien dagen eerder verteld, zou golven van zending veroorzaken die vanuit Jeruzalem eerst naar naburige regio’s en uiteindelijk naar de uiteinden van de aarde zouden uitstromen. Het zou Israëls etnocentrisme doorbreken, haar neiging om haar nationale roeping te verwaarlozen om de naties te zegenen. Zelfs de discipelen geloofden in de droom om ‘Israël weer groot te maken’ (zie Handelingen 1:6).

Pinksteren veranderde dat alles. Een onmiddellijk resultaat was een gemeenschappelijke levensstijl onder gelovigen die het algemeen welzijn voor iedereen nastreefden. Ze waren verenigd in hart en geest, deelden middelen om gebrek uit te bannen en dienden heelheid en genezing. Na verloop van tijd ging deze levensstijl over grenzen heen en veranderde hun ‘nationalisme’ in een zorg voor alle naties.

Inzichten

Daarom kunnen we uit de gebeurtenissen en vruchten van Pinksteren Gods doelen voor de mensheid afleiden:

  • de boodschap van de gekruisigde en opgestane Jezus die naar alle volken op alle plaatsen wordt gebracht;
  • de zegen van jong en oud, man en vrouw, knecht en meester, jood en heiden;
  • het streven naar solidariteit en broederschap, delen en gelijkheid, welzijn en menselijke bloei voor iedereen.

Deze inzichten kunnen ons leiden bij het kiezen van onze vertegenwoordigers in Brussel — of bij welke verkiezing dan ook. 

Alle politiek wordt gevormd door ons begrip van God, van de mensheid en de zin en het doel van het leven. Dat vormt op zijn beurt weer ons begrip van wat er mis is gegaan in onze wereld en wat er aan gedaan moet worden.

Voor christenen is het kernprobleem van de mensheid de zonde: het zoeken naar vrijheid zonder God, de vrijheid om te doen wat we willen, in plaats van het zoeken naar vrijheid onder God, de vrijheid om te doen wat we zouden moeten doen. Dit heeft steevast geleid tot een hele reeks politieke opties die van nature afgoden zijn; dat wil zeggen, waar iets van Gods goed geschapen orde wordt verabsoluteerd. Dit kan nationalisme (de natie) zijn, liberalisme (vrijheid), kapitalisme (geld), socialisme (de staat) of conservatisme (traditie). 

We leven in een gevallen wereld. Wij allemaal — onze politici, onze leiders, wijzelf — zijn besmet met zondige neigingen. Daarom hebben we instellingen nodig om de macht in toom te houden. Christelijke denkers hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van onze hedendaagse politieke structuren, met grondwetten, rechtbanken en een vrije pers.

Stem!

Stem daarom op diegenen die zelf God eren, of die op zijn minst diegenen respecteren die God eren en aanbidden, en die vrijheid van geweten en godsdienst bevorderen — (voor iedereen, niet alleen voor onze eigen soort). Pas echter op voor degenen die religie, vooral het christendom, gebruiken als politiek instrument om hun nationalistische agenda’s door te drukken, hun geloof aan anderen op te leggen en andersdenkenden te onderdrukken. 

Stem op mensen die de rechtsstaat en zijn instellingen respecteren en hoog houden. Pas op voor hen die autoritaire en autocratische regimes bevorderen of bewonderen en die de profetische rol van de pers om de waarheid aan het licht te brengen en van de rechtbanken om de macht ter verantwoording te roepen, ondermijnen.

Stem op degenen die liefde, waarheid en rechtvaardigheid hoog houden. Liefde zal tot uiting komen in dienend leiderschap, in het bevorderen van verzoening in plaats van polarisatie, in het opkomen voor sterke en gezonde gezinnen boven egoïstisch individualisme, in het verwelkomen van daklozen en ontheemden. Waarheid zal bereid zijn om op te komen voor de minder bevoorrechten en de gemarginaliseerden, en tegen diepgewortelde corruptie en vriendjespolitiek. Rechtvaardigheid is fundamenteel voor het doel van de overheid en zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen. Pas op voor degenen die campagne voeren voor de rechten van één stam, zelfs christenen, zonder zich te bekommeren om rechtvaardigheid voor iedereen. 

We zijn geneigd te denken dat Europese verkiezingen niet zo belangrijk zijn als nationale verkiezingen dichter bij huis. Toch worden we geconfronteerd met grote bedreigingen op niveaus die de bevoegdheden van nationale regeringen te boven gaan en die dringende, Europabrede, gezamenlijke inspanningen vereisen. Migratie, Russische agressie, klimaatverandering, landbouwveranderingen, wereldwijde economische verschuivingen, de impact van AI en nog veel meer…

Stemmen voor onze Europese vertegenwoordigers is zowel een voorrecht als een plicht die je niet licht op moet vatten.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *